Pravidlá súťaže

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Súťaž o jazykový kurz IT nemeckého jazyka pre IT špecialistov (ďalej len „Súťaž“) je organizovaná spoločnosťou stengl a.s., IČO: 35 873 426, sídlo: Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4171/B (ďalej len „Organizátor“).
2. Zapojením sa do Súťaže účastníci Súťaže potvrdzujú, že si nasledujúce pravidlá Súťaže celé prečítali a v plnom rozsahu sa zaväzujú ich rešpektovať (ďalej len „Pravidlá súťaže“). Pravidlá súťaže sú v úplnom a záväznom znení uverejnené na internetovej stránke Organizátora www.stenglakademie.sk a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania Súťaže.
3. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahne vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony v neobmedzenom rozsahu, splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami súťaže a zároveň
a) je IT špecialistom; za IT špecialistu sa pre účely Súťaže považuje fyzická osoba s vyštudovaným zameraním na informačné technológie alebo fyzická osoba s minimálne ročnou praxou, prípadne s praktickými skúsenosťami v IT obore, pričom pod IT oborom sa najčastejšie rozumie pracovné zaradenie typu programátor, tester, analytik, administrátor, správca informačných systémov alebo projektový manažér v IT oblasti, a zároveň
b) ktorej jazykové znalosti nemeckého jazyka sú na úrovni minimálne B1 (ďalej len „Súťažiaci“). Účasť v Súťaži iných osôb ako Súťažiacich nebude akceptovaná. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci Organizátora alebo poskytovateľa uvedeného v bode 5. tohto článku Pravidiel súťaže, ani osoby, ktoré sú členmi ich riadiacich alebo kontrolných orgánov alebo osoby, ktoré sa zúčastňujú organizovania Súťaže, resp. ich blízke osoby.
4. Výhercom súťaže je Súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži a ktorý bude vyžrebovaný za podmienok stanovených týmito Pravidlami súťaže (ďalej len „Výherca“).
5. Výhrou sa rozumie plnenie uvedené v článku III. týchto Pravidiel súťaže, ktoré bude poskytnuté Výhercovi Súťaže po splnení podmienok uvedených v Pravidlách súťaže (ďalej len „Výhra“). Výhru uvedenú v článku III. bod 1. písm. a) poskytne stengl a.s., IČO: 35 873 426, sídlo: Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4171/B , a to počas celej doby trvania kurzu.


ČLÁNOK II.

PODMIENKY A ÚČASŤ V SÚŤAŽI


1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 04. 03. 2024 v čase od 0.00.00 hod. miestneho času do 08. 04. 2024 v čase do 23.59.59 hod. miestneho času (ďalej len „Termín konania súťaže“).
2. Po uplynutí doby trvania Súťaže všetky nároky neúspešných Súťažiacich zanikajú a Organizátor Súťaže nebude zodpovedný, resp. mu nebudú vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k Súťaži.
3. Do Súťaže sa môže zapojiť Súťažiaci prostredníctvom internetovej stránky www.stenglakademie.sk, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku I. bod 3. Pravidiel súťaže a zároveň správne odpovie minimálne na päť (5) zo šiestich (6) súťažných otázok nachádzajúcich sa na tejto internetovej stránke a tieto odošle Organizátorovi; po ich úspešnom vyhodnotení budú Súťažiacemu, ktorý správne odpovedal minimálne na päť (5) zo šiestich (6) otázok, zaslané písomné online testy, ktoré musí Súťažiaci správne vyplniť a odoslať Organizátorovi do piatich kalendárnych dní od ich doručenia; za správne vyplnenie online testov sa považuje úspešne vyhodnotený test na úrovni nemeckého jazyka B1 v súlade s metodikou a internými smernicami Poskytovateľa (ďalej len „Podmienky účasti v súťaži“). Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len jedenkrát, a to bez ohľadu na to, koľkokrát splní Podmienky účasti v súťaži. Pri opakovanom zapojení do Súťaže sa na ďalšie zapojenia Súťažiaceho nebude prihliadať.
4. Súťažiaci pre úspešné zapojenie do Súťaže musí splniť Podmienky účasti v súťaži v Termíne konania súťaže, v opačnom prípade sa na takéhoto Súťažiaceho nebude prihliadať a pre účely Súťaže sa Podmienky účasti v súťaži tohto Súťažiaceho považujú za nesplnené. Pre určenie splnenia Podmienok účasti v súťaži v stanovenom Termíne konania súťaže je rozhodujúcim čas Organizátora.
5. Organizátor, ani Poskytovateľ, nie sú zodpovední za akékoľvek nesprávne alebo nejednoznačne zadané údaje (titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický alebo mailový kontakt), resp. zmenu údajov na strane Súťažiaceho, ktoré by malo za následok, že Výhra nebude riadne poskytnutá Výhercovi. V takýchto prípadoch Výhra prepadáva v prospech Organizátora a Výhercovi zanikajú akékoľvek nároky na dodatočné uplatnenie si Výhry voči Organizátorovi, resp. Poskytovateľovi.


ČLÁNOK III.

VÝHRA V SÚŤAŽI


1. Výhrou poskytovanou v Súťaži pre každého Výhercu je:
a) bezplatný kurz IT nemeckého jazyka pre IT špecialistov, ktorý bude poskytovať Poskytovateľ, s použitím softvérovej platformy organizátora, bude pozostávať z 8 lekcií.


ČLÁNOK IV.

POSUDZOVANIE SPLNENIA PODMIENOK SÚŤAŽE


1. Prístup do online kurzu bude udelený len tým Súťažiacim, ktorí splnia stanovené Podmienky účasti v súťaži. Posudzovanie splnenia Podmienok účasti v súťaži vykonáva výhradne Organizátor.
2. Po splnení podmienok účasti v súťaži bude Organizátor bezodkladne kontaktovať Výhercu prostredníctvom elektronickej pošty na adrese, ktorú Výherca uviedol pri zapojení sa do Súťaže, príp. telefonicky, pričom elektronická pošta sa považuje za doručenú momentom jej odoslania Organizátorom.
3. Organizátor je oprávnený uverejniť údaje o Výhercovi v rozsahu titul, meno, priezvisko a názov obce Výhercu na internetovej stránke www.stenglakademie.sk.
4. Výherca pre uplatnenie Výhry musí bezodkladne, najneskôr do jedného (1) pracovného dňa odo dňa prvého pokusu o kontakt Organizátorom oznámiť Organizátorovi svoj záujem o prevzatie Výhry, a v prípade telefonického oznámenia Výhry je povinný bezodkladne oznámiť svoj záujem aj prostredníctvom elektronickej pošty, v opačnom prípade sa má za to, že márnym uplynutím doby na oznámenie záujmu Výherca o Výhru nemá záujem, pričom Výherca nemá voči Organizátorovi nárok na žiadnu kompenzáciu.
5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká alebo škodu súvisiace s Výhrou. Nebezpečenstvo škody na Výhre prechádza na Výhercu okamihom odovzdania Výhry Výhercovi.
6. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre v prípade zmeny adresy elektronickej pošty Výhercu, ak mu táto zmena nebola Výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade nefunkčnosti adresy elektronickej pošty Výhercu, ani za doručenie oznámenia o Výhre až po lehote stanovenej v týchto Pravidlách súťaže spôsobené treťou osobou; uvedené sa primerane vzťahuje aj na kontaktovanie Výhercu prostredníctvom telefónu.


ČLÁNOK V.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, telefonický kontakt a adresu elektronickej pošty Súťažiaci bezplatne udeľuje Organizátorovi, resp. Poskytovateľovi, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov a so zverejnením osobných údajov Výhercu v rozsahu titul, meno, priezvisko a názov obce na webovom portáli www.stenglakademie.sk.
2. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje Súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so Súťažiacim a jeho identifikáciu, na účel realizácie Súťaže, jej vyhodnotenia a zverejnenia titulu, mena, priezviska a názvu obce Výhercu počas jedného roka od ukončenia Súťaže prostredníctvom webového portálu www.stenglakademie.sk, odovzdania Výhry, poskytovania kurzu alebo na marketingové účely Organizátora alebo Poskytovateľa, najmä na ponúkanie obchodu a služieb vrátane zasielania informácií o organizovaných podujatiach, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na obdobie desiatich rokov, resp. do odvolania súhlasu Súťažiacim.
3. Súťažiaci má v súlade a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov právo najmä na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, bezplatne odvolať svoj súhlas na adrese Organizátora, na prístup k osobným údajom a na opravu týchto osobných údajov, blokovanie osobných údajov alebo ich likvidáciu, ak účel spracúvania skončil. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností sa Súťažiaci môže obrátiť na Organizátora. Orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov.
4. V rozsahu práv poskytnutých Súťažiacim Objednávateľovi je oprávnený spracúvať osobné údaje Súťažiaceho aj Poskytovateľ, ktorému sú uložené rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
5. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Túto možnosť má zabezpečenú odoslaním požiadavky na adresu akademie@stengl.sk. Vymazanie osobných údajov je už nevratné. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov zaniká Súťažiacemu právo účasti na Súťaži bez akejkoľvek náhrady a v prípade odvolania súhlasu pred odovzdaním Výhry zaniká Výhercovi nárok na Výhru. Ak Výherca odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov pred ukončením Kurzu, poskytovanie Kurzu bude Poskytovateľom ukončené a Výherca nebude mať nárok na žiadnu náhradu.
6. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
7. Súťažiaci súhlasí so zaradením jeho adresy elektronickej pošty do databázy Organizátora alebo Poskytovateľa, ako aj s následným spracúvaním jeho osobných údajov pre účely zasielania obchodných, reklamných alebo iných obdobných oznámení prostredníctvom adresy elektronickej pošty, a to na dobu do odvolania tohto súhlasu Súťažiacim, maximálne na dobu desiatich rokov odo dňa prihlásenia sa Súťažiacim do Súťaže.


ČLÁNOK VI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIEBEH SÚŤAŽE


1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so Súťažou, ako aj na akékoľvek organizačné zmeny, najmä prerušenie, predĺženie, zrušenie alebo odvolanie Súťaže alebo úpravy Pravidiel súťaže.
2. Organizátor, ani Poskytovateľ, nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť siete internet alebo elektronickej pošty, resp. telekomunikačných operátorov, prostredníctvom ktorých sa Súťažiaci zúčastňujú Súťaže, ani za akékoľvek poruchy vo funkčnosti siete alebo následné poruchy v prenose dát a informácií medzi Súťažiacim a Organizátorom. Organizátor nezodpovedá ani za oneskorené zapojenie sa Súťažiaceho do Súťaže, nedoručenie online testov včas alebo nedostatok času Súťažiaceho na ich vyplnenie.
3. Bez ohľadu na jednotlivé formulácie týchto Pravidiel súťaže na Výhru neexistuje žiadny právny nárok, Výhru nie je možné vymeniť za alternatívne plnenie a Výhru nie je možné previesť na tretiu osobu alebo iného Súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo Výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch alebo zameniť za akékoľvek iné plnenie, pokiaľ tak Organizátor nerozhodne. Výhercovi nevzniká právo Výhru reklamovať.
4. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek nahradiť Výhru plnením podobného typu alebo funkčnosti alebo zmeniť podmienky odovzdávania Výhry.
5. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.


ČLÁNOK VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a každý Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie Pravidiel súťaže Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie, príp. konanie Súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi alebo podvodné konanie, zakladá Organizátorovi právo na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže bez náhrady akýchkoľvek nákladov alebo škody pre Súťažiaceho.
2. Súťažiaci nemá právo na náhradu akýchkoľvek výdavkov alebo nákladov spojených s účasťou v Súťaži, a v prípade jej prerušenia, predĺženia, zrušenia alebo odvolania Organizátorom, ani nárok na náhradu škody alebo inej ujmy. Účasť v Súťaži je pre Súťažiacich bezplatná.
3. V prípade, ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi v plnom rozsahu akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.
4. Všetky daňové povinnosti v zmysle platných právnych predpisov znáša Výherca, ktorý je povinný zaplatiť z Výhry daň z príjmov nad zákonom stanovenú hodnotu príjmov oslobodených od dane z príjmu.
5. Organizátor je povinný pre účely splnenia si daňových povinností Výhercom oznámiť Výhercovi hodnotu Výhry do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Výhercu Organizátorovi.
6. Organizátor nezodpovedá za úplnosť a správnosť pravidiel zverejnených na webovej stránke Poskytovateľa alebo tretích osôb, príp. zverejnených iným spôsobom v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou, ktorých distribúciu nezabezpečuje priamo Organizátor. Jediné platné a záväzné Pravidlá súťaže sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovom portáli Organizátora www.stenglakademie.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora.
7. Pravidlá súťaže sú platné a účinné dňom 01. 08. 2021. Organizátor má výhradné právo kedykoľvek meniť tieto Pravidlá súťaže aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom zmena bude účinná dňom jej prijatia Organizátorom.